Algemeen

Onder de leverancier wordt in deze voorwaarden verstaan:

Boudewijn Brand New Docterskampstraat 5 5222 AM Den Bosch

Onder de afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, de koper of een ieder die met de leverancier een aanbieding doet of een levering of prestatie verricht.

Onder overeenkomst wordt in deze voorwaarden verstaan iedere overeenkomst tussen leverancier en afnemer betreffende de levering van producten en diensten;

Onder producten wordt in deze voorwaarden verstaan alle kapperschemie, kappersaccessoires, interieur en/of overige kappersbenodigdheden, zoals aangeboden op de website van leverancier en die het onderwerp zijn van de overeenkomst.

Onder toeleverancier wordt in deze voorwaarden verstaan de vervaardiger van de producten, de verstrekker van diensten en/of degene van wie de leverancier de producten en diensten heeft betrokken.

Onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden tevens langs elektronische weg verstaan.

Navolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen, zowel in binnen- als buitenland. Van deze voorwaarden kan slechts afgeweken worden mits schriftelijk akkoord van de leverancier.

Toeleveranciers

Alle bedingen, bepalingen en/of voorwaarden van een toeleverancier met betrekking tot producten en/of diensten die het onderwerp zijn van een overeenkomst tussen afnemer en leverancier, zijn onverkort op de overeenkomst van toepassing.
Afspraken met vertegenwoordigers die buiten deze voorwaarden vallen, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

Aanbiedingen, totstandkoming van de overeenkomst en aflevering

Alle gedane aanbiedingen en/of prijzen blijven geldig zolang ze op de website van de leverancier zichtbaar zijn. Alle aanbiedingen op de website van de leverancier zijn vrijblijvend, totdat de overeenkomst tot stand is gekomen.

Kennelijke fouten, naar het oordeel van de leverancier, ten aanzien van schrijf- en/of drukfouten in de aanbiedingen en/of deze overeenkomst binden ons niet.

De overeenkomst komt tot stand middels de volgende stappen:
- Afnemer zich correct heeft geregistreerd middels het registratieformulier;


- Afnemer zich heeft ingelogd;
- Door afnemer één/meerdere producten in de winkelwagen is/zijn geplaatst; - Door afnemer het bezorgadres is gecontroleerd;
- Door afnemer de betaalmethode is geselecteerd;
- Afnemer de bestelling heeft bevestigd.

Alle bij bovenstaande beschreven stappen vinden plaats op de website van de leverancier.

Ongeacht de door afnemer bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt leverancier zich, zonder opgaaf van reden, het recht voor om de overeenkomst niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren, zonder dat hierdoor enige schadeplichtigheid aan de zijde van leverancier jegens afnemer ontstaat.

De administratie van de leverancier geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door afnemer aan leverancier verstrekte opdrachten, gedane betalingen en van door leverancier verrichte leveringen en diensten. Leverancier erkent dat elektronische communicatie als bewijs voor de overeenkomst kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent afnemer dit van zijn kant.

Prijzen

De vermelde prijzen op de website zijn na zakelijk inloggen exclusief BTW, rembourskosten, verzendkosten en eventuele andere heffingen.

Leverancier behoudt zich uitdrukkelijk het recht de prijzen te wijzigen.

Betalingsvoorwaarden, verzuim en ontbinding
Verkoper biedt verschillende betalingsmogelijkheden aan.
In alle gevallen zullen de producten pas geleverd worden na ontvangst van betaling.

Indien door de leverancier de overeengekomen betalingstermijn of de algemene betalingstermijn is overschreden, is de afnemer van rechtswege, zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Met ingang van de datum waarop afnemer in verzuim is zijn, na schriftelijke mededeling daarvan aan afnemer, ook alle overige vorderingen van de leverancier op afnemer opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in. De leverancier is dan gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst en van daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of, ter vrije keuze van de leverancier, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Elke overeenkomst geschiedt onder de algemene conditie: Netto Contant. Afwijkende betalingsafspraken gelden uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen.

Bij overschrijding van deze overeengekomen betalingstermijn zijn wij gerechtigd een rente van 1,5% per maand in rekening te brengen, sedert een maand na factuurdatum, een deel van een maand voor een volle maand te rekenen.

Indien bij niet-betaling wij ons genoodzaakt zien de vordering ter incassering in handen van een derde te stellen, is de koper gehouden aan ons te vergoeden alle door ons aan derde te betalen buitengerechtelijke kosten die in ieder geval tenminste 15% bedragen van het in te vorderen


factuurbedrag(en) inclusief de op dat ogenblik vervallen rente, alles met een minimum van Euro 27,50.

In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging van de onderneming of ontbinding van koper wordt iedere overeenkomst geacht te zijn ontbonden, tenzij de afnemer aan de leverancier binnen redelijke tijd meedeelt onder gelijktijdige volledige vooruitbetaling nakoming van de overeenkomst te verlangen.

Garantie, aansprakelijkheid en reclames

Hoewel wij grote zorg besteden aan de opmaak en inhoud van onze website, kan het onverhoopt voorkomen dat u onjuistheden op de website aantreft. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. Bovendien kunnen aan alle aanbiedingen extra en beperkende voorwaarden worden gesteld door de toeleveranciers

Afnemer is verplicht de producten direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Geconstateerde gebreken dienen onverwijld, doch uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan leverancier te worden gemeld. Wordt binnen deze termijn geen gebrek gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens leverancier ter zake van enig gebrek.

Wanneer gebreken aan de koopwaar erkend worden, kan dit alleen aanleiding geven tot vervanging en niet tot schadevergoeding.

Retouren worden slechts geaccepteerd na toestemming van de leverancier.

Privacy

Boudewijn Brand New respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt. Boudewijn brand new stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden.

Levering en leveringstermijn

De door leverancier te leveren producten gelden als geleverd indien deze op het overeengekomen adres ter ontvangst zijn afgeleverd. Vanaf het moment dat de producten zijn geleverd, draagt afnemer het risico voor de producten.

Na sluiting van de overeenkomst, is koper verplicht de zaken van de leverancier af te nemen zodra deze door de leverancier worden aangeboden op het overeengekomen adres voor aflevering. Alle kosten en schade die voor leverancier ontstaan wegens weigering van ontvangst door afnemer van (een gedeelte van) de door hem bestelde producten, zijn voor rekening van koper, kosten van opslag daaronder begrepen.

Afnemer is verplicht aan de leverancier alle medewerking te verlenen en alle voorzieningen te treffen die voor een goede levering van de producten vereist is/zijn.

Alle door leverancier aangegeven leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Leverancier is echter niet gebonden aan


leveringstermijnen die vanwege omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. In geval van overschrijding van leveringstermijnen is leverancier niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade.

Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de leverancier het recht een nieuwe leveringstermijn vast te stellen. Bij (gedeeltelijke) niet-nakoming van deze nieuwe leveringstermijn door de leverancier is de koper gerechtigd de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Afnemer heeft ook in dat geval geen recht op vergoeding van enige door hem geleden schade.

Eigendomsvoorbehoud

Totdat de geleverde goederen zijn betaald, blijven zij ons eigendom. Alle betalingen gelden in eerste instantie als aflossing op oudere openstaande posten.

Indien de afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichting jegens leverancier tekort schiet of de leverancier goede grond heeft te vrezen dat afnemer in die verplichting tekort zal schieten, is de leverancier gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zonder enige ingebrekestelling terug te nemen en daartoe de plaats waar deze Producten zich bevinden te betreden.

Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de leverancier in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit koper mede te delen en zulks zonder dat de leverancier gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar redelijkheid en billijkheid onacceptabel zou zijn.
Er is sprake van overmacht aan de zijde van de leverancier indien de uitvoering van de Overeenkomst door omstandigheden welke niet aan de leverancier zijn toe te rekenen wordt verhinderd. Onder overmacht wordt onder andere verstaan wanprestaties door de toeleverancier waardoor de leverancier zijn verplichtingen jegens koper niet (meer) kan nakomen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Leverancier is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in de door hem geleverde producten en de door hem verrichte werkzaamheden, anders dan de schade aan de geleverde producten zelf, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van leverancier of door opzet van werknemers van de leverancier. Aansprakelijkheid voor bedrijfs-, milieu-, gevolg-, immateriële of indirecte schade is steeds uitgesloten.

Indien de leverancier, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde, te verminderen met de door de leverancier verstrekte korting op dit bedrag, betreffende de gebrekkige producten en/of diensten waardoor de schade is veroorzaakt.

Bij levering in gedeelten is de leverancier tot ten hoogste het betreffende gedeelte van het factuurbedrag, te verminderen met de door leverancier verstrekte korting op dit bedrag, gehouden schade te vergoeden.

Leverancier behoudt zich het recht deze voorwaarde van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te passen.

Door het gebruik van de internetsite van de leverancier en/of het plaatsen van een bestelling


aanvaard de afnemer deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering van overeenkomsten door leverancier is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. De toepasselijkheid van het verdrag inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken, is uitdrukkelijk uitgesloten.